رویدادهاwww.mop.ir


1392/2/9 دوشنبه

بخشنامه ها، دستورالعملهای وزارت نفت

تعیین ضریب K

ارزشیابی عملکرد پیمانکاران

تعدیل خطوط لوله پلی اتیلن گاز شهری

تعدیل فهرستهای بهای تأسیسات نفت و گاز - 1380

تعیین ظرفیت کاری پیمانکاران تعمیرات توربین ها و کمپرسورها

دستورالعمل ارزشیابی عملکرد مشاور (E , EP)

دستورالعمل پرداخت ما به التفاوت سیمان و کالاهای فلزی 1387

دستورالعمل پرداخت ما به التفاوت نرخ سیمان و فولاد - 1385

دستورالعمل پیشگیری از بحران زلزله در صنعت نفت

دستورالعمل جبران افزایش بهای قیر - 1387

دستورالعمل حل اختلاف قراردادی

دستورالعمل نحوه انجام تعمیرات اساسی توربین ها

دستورالعمل نحوه جبران هزینه های نامتعارف کالا

دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان های صنعت نفت - 1387

دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای قیر - 1388

شاخص های عمده فروشی مربوط به تعدیل در پیمان های صنعت نفت

شرکتهای ارزیابی شده سالیانه تعمیرات توربینها و کمپرسورها

متمم دستورالعمل حل اختلاف قراردادی

نمودار فرآیند رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمانهای صنعت نفت

دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی

دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثارافزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت