پنجشنبه 6 آذر 1399   10:33:50
فرم ورود اطلاعات زنان سرپرست خانوار

* نام * نام خانوادگي * نام پدر
تاريخ تولد
محل تولد * شماره پرسنلي
* تلفن تماس * شركت اصلي * شركت فرعي
* سازمان / مديريت واحد نام منطقه/شهر/استان
* مدرك تحصيلي رشتهء تحصيلي عنوان شغل
تاريخ عقد قرارداد اوليه
* وضعيت تأهل * وضعيت اشتغال
تاريخ ثبت 1399/09/06
افراد تحت سرپرستي
فرزند (تعداد):
آيا حقوق، مستمري يا مقرري دريافت مي دارند؟
پدر
آيا حقوق، مستمري يا مقرري دريافت مي دارند؟
مادر
آيا حقوق، مستمري يا مقرري دريافت مي دارند؟
خواهر معلول / محجور (تعداد)
آيا حقوق، مستمري يا مقرري دريافت مي دارند؟
برادر معلول / محجور (تعداد)
آيا حقوق، مستمري يا مقرري دريافت مي دارند؟
مشخصات افراد تحت سرپرستي
فرزند/ فرزندان
ساير(پدر، مادر ، خواهر يا برادر)
احكام و مستندات
* حكم مراجع قضايي مبني بر سرپرستي خانوار با تعريف مورد نظر
صفحات اول و دوم شناسنامه شاغل
توضيحات ( بيشتر از چهار سطر لحاظ نمي شود)