دوشنبه 8 آذر 1400   17:59:07
سه‌شنبه 12 اردیبهشت 1391 اداره کل آموزش، برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری

    چشم انداز


برنامه ریزی، تأمین، آموزش و توسعه نیروی انسانی و انجام و مدیریت پژوهش های منابع انسانی بمنظور پشتیبانی از ارکان مدیریت منابع انسانی صنعت نفت در چارچوب و افق چشم انداز ٢٠ ساله کشور، برنامه های ٥ ساله توسعه ملی، اصل 44 قانون اساسی، مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت و ... با هدف نیل و حفظ برتری استراتژیک نسبت به شرکتهای ملی و بین المللی نفت در حوزه منابع انسانی.

    مأموریت:

تعیین کمیت و کیفیت نیروی انسانی موجود و مورد نیاز و برنامه ریزی جهت تأمین آنها از داخل یا خارج صنعت نفت، جذب نیروی انسانی مناسب برای سمت مناسب از طریق انتخاب اصلح و رعایت عدالت، آموزش و توسعه نیروی انسانی متخصص در بدو استخدام و ضمن خدمت و انجام و مدیریت پژوهش های منابع انسانی جهت تحقق اهداف و مأموریت های صنعت نفت.

    شرح وظایف :

این اداره کل بدلیل ماهیت خود وظایف حاکمیتی زیر را به انجام می رساند:

١. سیاستگذاری:
 • تنظیم و تدوین و یا اصلاح و تجدید خط مشی‌ها، سیاست‌ها، مبانی، موازین و معیارهای ناظر بر برنامه ریزی نیروی انسانی، ارزیابی و ارزشیابی عملکرد کارکنان، انتصابات و ترفیعات، کارراهه های شغلی، نیازسنجی آموزشی، تعیین سوابق، تعدیل مدرک تحصیلی، مأمورین و منتقلین، خاتمه خدمت و ... در تعامل با ارکان تابعه.
 • سیاستگذاری درخصوص نیروهای پیمانکاری با هدف ارتقاء وضعیت معیشتی آنها و بکارگیری اثربخش ایشان در صنعت نفت نظیر تدوین استانداردهای مشاغل پیمانکاری، تدوین ساختار سایه، حساب مشترک، هماهنگ سازی پیمان های خدماتی و پشتیبانی، سیستم اطلاعات نیروهای پیمانکاری و ...
 • سیاستگذاری و راهبری حوزه های مرتبط با آزمون‌ها و مصاحبه های استخدامی، انعقاد/تمدید قرارداد موقت / مدت معین، ممتازان، استخدام فرزندان شاهد شرکتی وغیر شرکتی و جانبازان 25% و بالاتر و آزاده، طرح سربازی/امریه، درخواست های استخدامی، شکوائیه ها ودر مجموع منابع ورودی نیروی انسانی با هدف تحقق عدالت و شایسته سالاری
 • تنظیم و تدوین و یا اصلاح و تجدید خط مشی‌ها، سیاست‌ها، مبانی، موازین و معیارهای ناظر بر نیاز سنجی آموزشی، برنامه ریزی و اجرای دور ه های آموزشی، ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی، آموزش های فنی و حرفه ای، آموزش های ضمن خدمت، آموزش های بدو استخدام، آموزش های خارج از کشور، بورس های تحصیلی، واگذاری فعالیتهای آموزشی، دور های منتهی به مدرک تحصیلی، دور های منتهی به گواهینامه، مرخصی تحصیلی و ...
 • تهیه و تنظیم و یا اصلاح جهت گیری های کلان، استراتژی ها، سیاست ها، خط مشی ها، الگوها، ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با حوزه توسعه مدیران در سطح صنعت نفت.
 • سیاستگذاری و راهبری حوزه های مرتبط با پژوهش های منابع انسانی نظیر تعیین اولویتهای پژوهشی، حمایت از پایان نامه های تحصیلی، ارتباط صنعت با دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی، برنامه ریزی و کنترل طرح های پژوهشی و ...
٢. برنامه ریزی:
 • بررسی و برآورد کلان نیازمندی‌های تخصصی / تجربی، آموزشی / پرورشی و نیز استخدامی صنعت نفت در تعامل با ارکان ذیربط.
 • تلفیق برنامه‌های نیروی انسانی چهار شرکت اصلی و تهیه و تنظیم برنامه جامع صنعت نفت در افق کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت در تعامل با ارکان ذیربط.
 • ابلاغ برنامه جامع منابع انسانی صنعت بر ارکان تابعه جهت برنامه‌‌ریزی عملیاتی و انطباق عملکردها بر اساس مفروضات برنامه‌های مصوب و آمادگی جهت پاسخگویی در قبال آن
 • تدوین برنامه های راهبردی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در حوزه توسعه مدیران صنعت نفت در تعامل با ارکان ذیربط.
 • تدوین برنامه های راهبردی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در حوزه پژوهش های منابع انسانی صنعت نفت در تعامل با ارکان ذیربط.
 • تهیه برنامه پنجساله جامع آموزشی در چهار شرکت اصلی با استفاده از فرآیند انجام کار در تعامل با ارکان ذیربط.
٣. نظارت و ساماندهی:
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط با برنامه ریزی، تامین و آموزش نیروی انسانی، توسعه مدیران و پژوهش های منابع انسانی ابلاغی از ماخذ داخل و خارج صنعت نفت
 • ساماندهی کلیه موارد مرتبط با برنامه ریزی، تامین و آموزش نیروی انسانی ، توسعه مدیران و پژوهش های منابع انسانی در سطح صنعت نفت.
٤. پشتیبانی:
 • تدوین و استقرار نظام آماری و اطلاعاتی منابع انسانی در صنعت نفت
 • ایجاد و بروز رسانی بانک اطلاعاتی کارشناسان و متخصصان / مدیران صنعت و بروزرسانی آن
 • ایجاد و بروز رسانی بانک های اطلاعاتی مرتبط با پژوهش های منابع انسانی صنعت نفت.
 • پژوهش در زمینه چگونگی پرداخت حقوق کارکنان بر اساس تلفیق مناسب نتیجه‌گرایی و بهر‌ه‌وری به جای وقت مزدی و ارائه پیشنهاد ضوابط و دستورالعمل‌های لازم
 • مطالعه در مورد روش‌های جدید برنامه ریزی نیروی انسانی در داخل و خارج از کشور و انطباق آنها با روشهای قابل استفاده در شرکت به منظور بکار بردن موثرترین روش و تسریع در رسیدن به اهداف
 • بروز رسانی برنامه‌های سیستم جامع نیروی انسانی صنعت نفت مطابق با نیازهای پویا و متغییر حوزه تامین با هدف افزایش بهره‌وری فعالیت‌های این حوزه و افزایش اعتبار اطلاعات احصایی از آن با هماهنگی با واحد مربوطه.
 • مطالعه و بررسی منتهی به تدوین سیاست‌های افزایش تمایل متقاضیان جویای کار جهت اشتغال در صنعت نفت.
 • مطالعه و آسیب شناسی منتهی به تدوین سیاست‌های افزایش ضریب میل ماندگاری در کار و جلوگیری از انصراف و ترک خدمت از صنعت نفت بویژه در گروه ممتازان
 • بررسی استراتژی صنعت نفت براساس برنامه‌های توسعه‌ای کشور در امور آموزش، ضمن تعامل با واحدهای برنامه‌ریزی تلفیقی HSE، بازرسی، تشکیلات و روشها و امور تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی و به ویژه تعامل با امور آموزش و برنامه‌ریزی نیروی انسانی چهار شرکت اصلی و شرکتهای موفق داخلی و خارجی (Benchmarking)
 • مطالعه و بررسی ارتباط منطقی بین عوامل موجود در سیستمهای آموزشی و برنامه‌ریزی نیروی انسانی در شرکتهای موفق.
 • مقایسه تطبیقی بین اجرای سیستمهای آموزشی صنعت نفت و شرکتهای موفق و اصلاح سیستم پس از اخذ بازخورد.
 • مطالعه هزینه / فایده آموزش‌ها در صنعت نفت و بازنگری فرآیند آموزشی (توجه به زیرسیستم‌های آموزشی).
 • ایجاد سیستم بانک اطلاعات آموزشی در زمینه‌های مختلف شامل: امکانات آموزشی، دوره‌ها، سمینارها، اساتید و مدرسین و... در سطح صنعت نفت و ارائه سیاست‌های برنامه‌ای جهت تعامل بین شرکتها به منظور استفاده از بانک‌های اطلاعاتی.
 • بستر سازی ، ایجاد فضای تبلیغی و ترویجی مناسب در سطح صنعت نفت در حوزه های مرتبط با توسعه مدیران از طریق برگزاری و یا حمایت از همایش ها، جشنواره ها، نمایشگاه ها و...
 • مطالعه، بررسی و توسعه ابزارهای مدیریتی مورد نیاز
 • حمایت از سیستم مکانیزه اتوماسیون اداری، سیستم جامع نیروی انسانی و سیستم های مشابه در حوزه های مرتبط با توسعه مدیران در سطح صنعت نفت.
 • تعامل موثر با شرکت ها و ادارت داخل صنعت نفت در حوزه های مرتبط با توسعه مدیران.
 • برقراری ارتباط و هماهنگی مستمر با وزارتخانه ها، موسسات دولتی و دستگاه های اجرایی نظیر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، شورایعالی انقلاب فرهنگی، بنیاد نخبگان، مجلس شورای اسلامی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، وزارت آموزش عالی و .... درجهت اجرای مصوبات دولت و همکاریهای فی مابین در حوزه های مرتبط با توسعه مدیران . برقرای ارتباط و همکاری های بین المللی مستمر با شرکت های ملی و بین المللی نفت، مراکز علمی و پژوهشی و ... در زمینه های مرتبط با توسعه مدیران.


    طرحها و برنامه ها :


* طرح سند توسعه منابع انسانی صنعت نفت.
* طرح ساماندهی وظایف واگذار شده صنعت نفت (پیمانکاری و نیروی پیمانکاری).
* ساماندهی پژوهشهای منابع انسانی صنعت نفت.
* اجرای طرح پرورش مدیران صنعت نفت.
* مدیریت دانش و مستند سازی تجارب مدیران صنعت نفت.
* طراحی و استقرار نظام استراتژیک توسعه مدیریت در صنعت نفت.
* طرح تربیت مدیران جوان صنعت نفت.
* تدوین الگوی شایستگی های مدیران صنعت نفت و اوزان مربوطه.
* بازنگری ضوابط و دستورالعمل اجرایی انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران صنعت نفت.
* طرح توانمندسازی مدیران صنعت نفت برای دوره گذار در پاسخ به ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی.
* طراحی و استقرار دانشگاه سازمانی صنعت نفت.
* طرح یادگیری از راه دور(e-Learning).
* اجرای نظام آموزش پودمانی صنعت نفت.
* استاندارد سازی آموزش کارکنان بدو استخدام.
* طرح توسعه مدیران تراز جهانی صنعت نفت.
* طراحی و پیاده سازی سیستم ویدئو کنفرانس برای مدیران ارشد.
* ساماندهی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان صنعت نفت.
* طراحی و استقرار نظام مدیریت مبتنی بر علمکرد صنعت نفت.
* طرح شناسایی،‌ ثبت و استفاده از بهترین تجارب منابع انسانی.
* طرح بهبود نظام جذب نیروی انسانی صنعت نفت.
* طرح توانمند سازی مهندسین و کارشناسان صنعت نفت.

    مقررات و بخشنامه های مرتبط :


الف- مجموعه قوانین اداری و استخدامی صنعت نفت در خصوص:
 • ضوابط استخدام جانبازان
 • ضوابط استخدام آزادگان
 • استخدام مجدد
 • مراجعت از خدمت وظیفه عمومی
 • استخدام مجدد کارمند بازخرید شده
 • تبدیل وضعیت کارگران به کارمندی
 • انتصابات و ترفیعات
 • شرایط احراز مشاغل
 • طرح جایگزینی (پرورش مدیران )
 • تعیین تکلیف کارمندان مازاد بر احتیاج
 • شرایط مازاد شدن کارمند
 • تغییر شغل (ارتقاء) کارکنان رسمی دارای مدرک تحصیلی دیپلم ، فوق دیپلم و لیسانس به مشاغل با شرایط احراز حداقل دیپلم
 • نحوه تعیین سوابق به هنگام تغییر شغل (ارتقاء) کارکنان رسمی دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس به مشاغل با شرایط احراز کارمندی
 • انطباق شرایط افراد سمت ستاره دار سازمانی جهت کارمندان شهید انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
 • انتصاب کارمندان جانباز از کار افتاده کلی در مقابل سمت ستاره دار سازمانی ( حالت اشتغال )
 • کارمند قراردادی موقت
 • بررسی شرایط کارمندان مأمور و منتقله از سایر وزارتخانه ها به شرکت و بالعکس
 • مأموریت افراد از سایر وزارتخانه ها به شرکت
 • بررسی سوابق کارمندان مأمور بر اساس مقررات
 • انتقال کارمندان سایر سازمانها به صنعت نفت
 • انتقال/ مأموریت به دفتر مقام معظم رهبری
 • احتساب ایام نمایندگی مجلس شورای اسلامی در کمیسیون بررسی سوابق
 • تعیین تکلیف ایثارگران شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی
 • تعیین سوابق، تعدیل و تعیین پایه شخصی
 • تعیین و یا تشخیص ارتباط سوابق قبلی با شغل ارجاعی
 • محاسبه سابقه قابل قبول
 • تعدیل سوابق در صورت اخذ مدرک تحصیلی بالاتر
 • تعیین پایه شخصی صورت اخذ مدرک تحصیلی بالاتر
 • انتصابات و ترفیعات
 • نظام طبقه بندی وارزیابی مشاغل
 • گروه بندی مشاغل
 • برنامه ریزی نیروی انسانی
 • طراحی مسیرهای شغلی
 • گروه بندی شاغلین
 • ارزشیابی نیروی انسانی
 • ارشدیت نسبی
 • کارراهه کارمندان
 • طرح جانشینی
 • درمقابل سمت
 • سمتهای کلیدی
 • کارآموزی (پیشرفت ثابت)
 • دوره کارورزی
 • سوابق کارقابل قبول
 • انتصاب کارمندان درسمت های باشرایط احرازکمترازدیپلم
 • انتصاب کارمندان در سمت های با اختلاف ٣ یا ٤ پایه بیشتر از پایه شخصی
 • انتصاب کارمندان درسمت های با پایه کمتر از پایه شخصی
 • انتصاب کارمندان درصورت تغییررسته یارشته شغلی
 • تغییر سمت کارمندان ماشین نویس ،منشی،اپراتورتلکس و...
 • بدون سمت نمودن کارمندان مازاد
 • ضوابط وشرایط انتصاب کارمندان
 • ترفیع کارمندان درصورت تغییررسته یارشته شغلی
 • معادل ریالی ترفیع کارمندان دارای محدودیت سازمانی
 • ضوابط و دستورالعمل انتخاب ، انتصاب ، ارتقاء و کارانه شاغلان سمت های پژوهشی
 • مرخصی های خارج از برنامه و بدون استفاده از حقوق
 • مرخصی بدون استفاده از حقوق به دلایل شخصی و خانوادگی
 • مرخصی به لحاظ انتخاب به نمایند گی مجلس شورای اسلامی
 • مرخصی بدون حقوق کارمندان اناث به تبعیت از همسر عازم به مأموریت اداری آموزشی ٩١ روز و بیشتر و یا انتقال خارج از کشور
 • بازنشستگی ، از کارافتادگی و خاتمه خدمت
 • شرایط و نحوه تعویق بازنشستگی و اشتغال بکار بازنشستگان
 • بازنشستگی عادی
 • بازنشستگی قبل از موعد
 • بازنشستگی قبل از موعد جانبازان / آزادگان
 • مستمری معوق
 • تاریخ بازنشستگی
 • دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی از طریق آزمون و مصاحبه
 • دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی بومی
 • دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی فرزندان شاهد
 • استخدام یکی ازفرزندان کارکنان شهید، جانباز ٢٥% و بالا و آزاده
 • دستورالعمل طرح نظام
 • دستورالعمل استخدام ممتازین
 • منظور از نیروی انسانی ممتاز :
ردیف شرایط لازم
١ فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی دانشگاههای روزانه دولتی (به غیر از دانشگاههای پیام نور، جامع علمی/ کاربردی و غیر انتفاعی) با معدل کل حداقل ١٧ در رشته های فنی و معدل کل حداقل ١٨ در سایر رشته ها
٢ فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی روزانه و شبانه دولتی دانشگاههای صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تهران، صنعتی اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی، علم و صنعت ایران، شیراز، تبریز، تربیت مدرس، شهید بهشتی و صنعت نفت با معدل کل حداقل ١٦ در رشته های فنی و معدل کل حداقل ١٧ در سایر رشته ها
٣ فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی رتبه اول تا پنجم دوره های روزانه و شبانه دولتی دانشگاههای صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تهران، صنعتی اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی، علم و صنعت ایران، شیراز، تبریز، تربیت مدرس، شهید بهشتی و صنعت نفت *
٤ فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی دارای رتبه کشوری آزمون سراسری ورودی دانشگاههای دولتی روزانه با رتبه اول تا پانصد گروه ریاضی فیزیک، اول تا دویست و پنجاه گروه آزمایشی علوم تجربی و اول تا صد گروه علوم انسانی با حداقل معدل کل ١٥ (شایان ذکر است که رتبه مناطق به هیچ وجه ملاک عمل نخواهد بود. در ضمن ارائه گواهی از سازمان سنجش الزامی می باشد.)
٥ فارغ التحصیلان دارنده گواهی از اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی در زمینه اختراعات مرتبط با صنعت نفت که حداقل معدل کل آنان از دانشگاههای روزانه دولتی (به غیر از دانشگاههای پیام نور، جامع علمی/ کاربردی و غیر انتفاعی) در رشته های فنی حداقل ١٦ و در سایر رشته ها حداقل ١٧ باشد.**
٦ فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای روزانه دولتی (به غیر از دانشگاههای پیام نور و جامع علمی، کاربردی و غیر انتفاعی) با معدل کل حداقل ١٧ در رشته های فنی و معدل کل حداقل ١٨ در سایر رشته ها
٧ فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد روزانه و شبانه دولتی دانشگاههای صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تهران، صنعتی اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی، علم و صنعت ایران، شیراز، تبریز، تربیت مدرس، شهید بهشتی، صنعت نفت و دانشگاههای علامه طباطبایی و امام صادق (صرفاً در رشته های مرتبط با علوم انسانی) با معدل کل حداقل ١٦ در رشته های فنی و معدل کل حداقل ١٧ در سایر رشته ها
٨ فارغ التحصیلان رتبه اول تا سوم کارشناسی ارشد دوره های روزانه و شبانه دولتی دانشگاههای صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تهران، صنعتی اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی، علم و صنعت ایران، شیراز، تبریز، تربیت مدرس، شهید بهشتی، صنعت نفت و دانشگاههای علامه طباطبایی و امام صادق (صرفاً در رشته های مرتبط با علوم انسانی) *
٩ فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد که جزء شش درصد اول پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاههای دولتی روزانه در مقطع کارشناسی ارشد باشند با حداقل معدل کل ١٦ (با ارائه گواهی مربوطه از سازمان سنجش کشور)
١٠ فارغ التحصیلان دانشگاههای روزانه دولتی (به غیر از دانشگاههای پیام نور، جامع علمی/ کاربردی و غیر انتفاعی) که در مقطع کارشناسی ارشد با حداقل معدل کل ١٦ به عنوان دانشجوی نمونه کشوری انتخاب گردیده اند(ملاک عمل اخذ تائیدیه از دانشگاه مربوطه است).
١١ فارغ التحصیلان دانشگاههای روزانه دولتی (به غیر از دانشگاههای پیام نور، جامع علمی/ کاربردی و غیر انتفاعی) که در المپیادهای علمی دانشجویی و دانش آموزی به عنوان نفرات نهایی برگزیده کشوری برای اعزام به المپیادهای جهانی انتخاب شده اند با حداقل معدل کل ١٥ برای مقطع کارشناسی و ١٦ برای مقطع کارشناسی ارشد***
١٢ فارغ التحصیلان دانشگاههای روزانه دولتی (به غیر از دانشگاههای پیام نور، جامع علمی/ کاربردی و غیر انتفاعی) و برگزیده (رتبه اول تا سوم) جشنواره خوارزمی که طرحهای برگزیده آنان در جشنواره مذکور مرتبط با رشته تحصیلی یا نیازهای عملیاتی نفت و گاز باشند با حداقل معدل کل ١٥ در مقطع کارشناسی و ١٦ برای کارشناسی ارشد (شایان ذکر است جشنواره جوان خوارزمی ملاک عمل نخواهد بود)****
١٣ دانش آموختگان دانشگاههای گروه یک (ممتاز) کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا با معدل کل حداقل ١٦ برای رشته های فنی و معدل کل حداقل ١٧ برای سایر رشته‌ها،دانش آموختگان دانشگاههای گروه یک(ممتاز)سایر کشورها با معدل کل حداقل ١٧ برای رشته های فنی ومعدل کل حداقل١٨ برای سایررشته ها. دانش آموختگان دانشگاههای گروه دو (خوب) خارج از کشور در شمول جذب ممتازان نمی باشند. (مرجع تایید معدل، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد.)
١٤ فارغ‌التحصیلان در رشته‌های مورد نیاز با شرایط احراز سمتهای سازمانی «واحدهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران، تهران و شهید بهشتی در صورتی که مشمول بند ٣، ٨ و یا با داشتن معدل کل حداقل ١٧ دررشته های غیر فنی و معدل کل حداقل ١٦ دررشته های فنی *****
١٥ فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری از سال ١٣٧٩ به بعد دوره‌های روزانه و شبانه دولتی دانشگاههای (بند ٧) در رشته‌های مورد نیاز صنعت نفت (بدون شرط معدل)

* برای پذیرش بندهای ٣ و ٨ بایستی به ازای هر رتبه به ترتیب در مقطع کارشناسی حداقل ٦ نفر (رتبه اول ٦ نفر، رتبه دوم ١٢ نفر و...) و در مقطع کارشناسی ارشد حداقل ٤٤نفر (رتبه اول ٤ نفر، رتبه دوم ٨ نفر و...) دانش آموخته وجود داشته باشد.

** ملاک عمل تایید اختراع مرتبط با صنعت نفت ادارات پژوهش و فناوری شرکتها یا اداره کل پژوهش و فناوری وزارت نفت (حسب مورد) می‌باشد.

*** مرجع تأیید فارغ التحصیلان انتخاب شده در المپیادهای دانشجویی، دانشگاه مربوطه و در المپیادهای دانش آموزی، باشگاه دانش پژوهان جوان می باشد. توضیح اینکه مسابقات بین المللی و جهانی مانند بتن، ربوکاپ و... المپیاد جهانی محسوب نمی گردد.

**** مرجع تایید رتبه‌های مذکور به عهده سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می‌باشد.

***** رشته‌های مورد نیاز واحدهای HSE عبارتند از بهداشت حرفه‌ای، بهداشت محیط، بهداشت عمومی، مهندسی ایمنی صنعتی، مهندسی صنایع با گرایش ایمنی صنعتی، بهداشت حرفه‌ای و بازرسی فنی و ایمنی، مهندسی بهداشت محیط، عمران محیط زیست و محیط زیست.ب- سایر مقررات
 • • ماده ٥٤ ، فصل چهارم، بخش اول(رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی) مندرج در "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور" : الف: دستگاههای اجرایی موظفند درصدی از اعتبارات هزینه ای خود را برای طراحی و اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان خود(خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور) در برنامه آموزش کارکنان دولت پیش بینی و در موارد زیر هزینه کنند:

 • ١- دوره های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی کارکنان به منظور افزایش سطح کارآیی و ارتقای مهارتهای شغلی آنان ...

 • ٢- دوره های آموزشی ویژه مدیران

 •     • ماده ١٤١، فصل دوازدهم ، بخش ششم (نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت ) مندرج در "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور" : در رابطه با استقرار نظام شایسته گرایی و ایجاد ثبات در خدمات مدیران

 •     • ماده ١٤٣، فصل دوازدهم ، بخش ششم (نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت ) مندرج در "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور" : در رابطه با ارتقای سطح کیفی مدیران و سرپرستان

 •     • بند چهارم بخش الف مصوبات برنامه آموزش و بهسازی نیروی انسانی- برنامه پنجم- از" هفت برنامه تحول در نظام اداری" : در رابطه با توانمند سازی مدیران در زمینه بهبود وظایف مدیریتی

 •     • بند چهارم بخش ج برنامه آموزش و بهسازی نیروی انسانی- برنامه پنجم- از" هفت برنامه تحول در نظام اداری": در رابطه با دوره های آموزشی بهبود مدیریت

 •     • مصوبه شماره ١٤٢٦/١٩٠١ مورخ ١١/١/٨٢ "معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری" : دررابطه با ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران.

    سایتهای مرتبط :


http://www.careers4retail.com
http://www.careeronestop.org
http://www.carrershelper.com
http://www.cipd.co.uk
http://www.acinet.org
http://titania.emeraldinsight.com
http://www.globalcareermgmt.com
http://www.careercertification.org
http://www.acpeople.com.au
http://www.assessment.com
http://www.bls.gov
http://www.citehr.com
http://www.howtowinatassessmentconters.com
http://www.1.hrsg.ca
https://secure.i-skillsuite.com
http://www.hrdconf.ir
http://www.irimc.com
http://www.cognitivebehavior.com
http://www.ilo.org
http://www.iphrd.com
http://www.sql.tic.ir
http://www.psc-cfp.gc.ca
http://papers.ssrn.com
http://www.swotanalysis-HRM.community.url
http://www.imi.ir
http://www.tfl.org
http://www.hrsdc.gc.ca
http://www.hrdconf.ir
http://online.onetcenter.org
http://www.onetcodeconnector.org
http://www.onetknowledgesite.com
http://www.careerclusters.org
http://www.mop.ir
http://www.nipc.net/tamin
http://www.niordc.ir
http://www.news.iies.org
http://www.hrd.nigc.ir
http://www.nioc.org
http://www.nioc_hrm.com
http://www.hrm.niordc.ir
http://www. put.ac.ir

http://www.cim.ca
http://www.insead.edu/home
http://www.meetingpointbelgium.be
http://www.jma.or.jp/en
http://www.imd.ch
http://www.amanet.org
http://www.mim.org.my
http://www.sim.edu.sg
http://www.ciim.ac.cy
http://www.mdi.ac.in
http://www.kaplanopenlearning.org.uk
http://www.tmtctata.com
http://www.london.edu
http://www.imi.ir
http://www.petrorahbaran.ir
http://www.alumni.net
http://www.hec.ca
http://www.kab.or.kr
http://www.humanresourcesiq.com
http://www.euromoneytraining.com
http://www.iqpc.com
http://www.lmi.org
http://www.ecasb.com
http://www.sid.ir
http://www.kish.ac.ir
http://www.smri.ir
http://www.iranayandehnegari.org
http://www.novinparsian.ir
http://www.ils.ir
http://www.detma.ir
http://www.imre.ir
http://www.ecasb.com
http://www.smtc.ac.ir
http://www.jma.or.jp/indexeng.html
http://www.mim.edu
http://www.usm.my
http://www.mapnp.org/library
http://www.modares.ac.ir/persian/otherlink/index.htm
http://www.change-management.net/chgmodel.htm
http://www.counseling.org
http://www.cmi-lmi.com


 


 
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران است.
استفاده از اطلاعات این سایت با ذکر منبع بلامانع است
Best View in IE7, 1024x768