شنبه 21 تير 1399   15:18:43
چهارشنبه 5 مهر 1391 مأموریت و اهداف کارگروه

مأموریت :

تصمیم سازی و برنامه ریزی جهت ارتقاء وضعیت بانوان شاغل در صنعت نفت از منظر سازمان و با نگاه به بنیان خانواده و ارزشهای اسلامی


اهداف:

  • کرامت و ارج نهادن به بانوان شاغل در صنعت نفت به عنوان سرمایه های انسانی و بر مبنای ارزشهای اسلامی
  • بهبود قابلیتها و توانمندی های بانوان شاغل و استفاده بهینه از مهارتهای تخصصی آنان در صنعت نفت
  • ایجاد تعادل بین کار و زندگی بانوان شاغل در صنعت نفت به منظور استحکام نهاد خانواده
  • ارتقا سطح فرهنگ، باورها و نگرشها نسبت به جایگاه و نقش بانوان در توسعه و پیشرفت صنعت نفت و حفظ امنیت اخلاقی و اجتماعی
  •  شناسایی چالشها، مشکلات و موانع اجتماعی، فرهنگی و حقوقی بانوان شاغل در صنعت نفت و تلاش جهت رفع آنها.