انتصابات
سه‌شنبه 2 بهمن 1397 رئیس کمیسیون ارزیابی اسناد و مدارک ستاد وزارت نفت منصوب شد
معاون وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در حکمی میثم رفیع پرهیزکار را به عنوان رئیس کمیسیون ارزیابی اسناد و مدارک ستاد وزارت نفت منصوب کرد.

در حکم فرزین مینو به رفیع پرهیزکار آمده است:

با توجه به بند 3-2 دستورالعمل "چگونگی نگهداری، ارزیابی و امحاء اسناد، مدارک و اوراق وزارت نفت و شرکت های تابعه " به شماره 754-20/2 مورخ 1397/10/08 وزیر محترم، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان "رئیس کمیسیون ارزیابی اسناد و مدارک ستاد وزارت نفت" منصوب می نمایم.

مقتضی است با استعانت از خداوند متعال نسبت به انجام وظایف محوله مندرج در ماده 3 دستورالعمل مذکور و از طریق تشکیل کمیسیون اصلی ستاد وزارت نفت و ایجاد وحدت رویه و تدوین سیاست ها و خط مشی و دستورالعمل های اجرایی مربوطه و نظارت عالیه بر عملکرد شرکت های تابعه وزارت نفت، اقدامات شایسته را به عمل آورید.