آخرین اخبارwww.mop.ir


1398/2/17 سه‌شنبه

با هدف مشارکت کارکنان در ارتقا نظام اداری
پرسشنامه سنجش فرهنگ سازمانی منتشر شد
پرسشنامه سنجش فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی بر روی سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور جهت مشارکت کارکنان دستگاه ها قرار گرفت.
با اعلام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت و به منظور اجرای بند 26، 20، 21، 1 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، مواد 26، 25 و 27 فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری(موضوع حقوق مردم) و ماده 90 قانون مذکور و همچنین عملیاتی نمودن بند دوم برنامه ششم از برنامه جامع اصلاح نظام اداری –دوره دوم، پرسشنامه سنجش فرهنگ سازمانی در سامانه سنجش ارتقای فرهنگ اداری (سافا) سازمان اداری و استخدامی کشور به آدرس اینترنتی safa.aro.gov.ir در اختیار کارکنان بخش های مختلف جهت تکمیل و ارائه قرار گرفته است.

از آنجا که سنجش فرهنگ سازمانی در سطح ملی صورت می گیرد، لذا کارکنان واحدهای استانی دستگاه های اجرایی می بایست پس از انتخاب ستاد دستگاه مربوط به خود، پرسشنامه را تکمیل نمایند.