آخرین اخبار
1395/5/10 يكشنبه

دو انتصاب در معاونت توسعه سرمایه انسانی وزارت نفت
دکتر کریم سلحشور با صدور احکام جداگانه ای مدیران کل پشتیبانی ستاد و آموزش، برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری وزارت نفت را منصوب کرد.

به گزارش معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت وزارت نفت، در احکام جداگانه ای که به امضای معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت وزارت نفت رسیده است، علیرضا بیگدلی به عنوان مدیر کل پشتیبانی ستاد و کامران دهقانی به عنوان مدیر کل آموزش، برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری وزارت نفت منصوب شده اند.

دکتر سلحشور در این احکام، تجربه کاری و سوابق بیگدلی و دهقانی را به عنوان دلیل این انتصابات ذکر کرده است.