سه شنبه 7 بهمن 1393   09:08:19
:.
چهارشنبه 13 ارديبهشت 1391 اداره كل توسعه منابع انساني ستاد وزارت نفت

    معرفي اداره كل پشتيباني و مالي ستاد وزارت نفت


 • اداره كل پشتيباني و مالي ستاد وزارت بمنظور تسهيل در انجام امور اداري ، مالي و پشتيباني كارمندان ستاد ايجاد و بر اساس آخرين تغييرات در ساختار سازماني ، متشكل از معاونت نيروي انساني ، معاونت خدمات و امور مالي تلاش مي نمايد تا خدماتي شايسته كاركنان ستاد را ارائه نمايد .


    چشم انداز ، ماموريت و اهداف كلان


 • چشم انداز:

  ايجاد سازماني پويا، پاسخگو و مورد اعتماد در ارائه خدمات متمايز اداري ، مالي و پشتيباني اثربخش و كارا به كاركنان ستاد وزارت نفت


  مأموريت:

  برنامه ريزي، سازماندهي و نظارت بر حسن اجراي فعاليت هاي اداري ، مالي و خدماتي كاركنان ستاد وزارت نفت و ايجاد هماهنگي با واحدهاي درون سازماني و برون سازماني


  اهداف كلان:

  اين مديريت سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي از سوي حضرت آيت الله العظمي خامنه اي (مدظله العالي) را سرلوحه فعاليتهاي خود قرار داده و تلاش مي نمايد با توجه به اسناد بالادستي نظير سند چشم انداز 20 ساله نظام ، چشم انداز صنعت نفت ، برنامه هاي پنجساله توسعه ، سند راهبردي توسعه منابع انساني وزارت نفت و ... به اهداف ذيل نائل گردد .
  • تأمين ، حفظ و ارتقاء منابع انساني متخصص و كارآمد بر اساس شايسته سالاري و عدالت محوري

  • ايجاد و توسعه داراييهاي معنوي از طريق خلق، ذخيره ، انتشار و بكارگيري دانش كارمندان مجرب

  • ارتقاء سطح كيفي زندگي كاري كاركنان با برنامهريزي، پشتيباني و نظارت بر ارائه بهنگام خدمات اداري ، مالي و رفاهي مبتني بر رعايت كرامت انساني

  • يكپارچه سازي و مكانيزه نمودن سيستم هاي اداري و مالي بمنظور كاهش زمان ارائه خدمات

  • نظارت كامل بر حسن اجراي مصوبات و بخشنامههاي اداري، مالي، رفاهي و بودجهاي

  • ايجاد هماهنگي بمنظور تسريع در انجام طرح هاي مصوب سفرهاي استاني مقام معظم رهبري و دولت خدمتگذار در سفرهاي استاني در حوزه وزارت نفت

  • توانمندسازي كاركنان از طريق برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي دوره هاي آموزشي در چارچوب نظام آموزشي هدفمند

  • ايجاد ارتباط مستمر و فعال با واحدهاي درون سازي و برون سازماني

  • ارائه گزارشات تحليلي مربوط به بودجه بمنظور اخذ تصميمات لازم در جهت تأمين منابع مالي مورد نياز و نظارت بر حسن اجراي آن

  • هم افزايي و سرعت بخشي به خدمات رساني با ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تحت سرپرستي

  • تأمين بهنگام نيازمنديهاي كالا و تجهيزات مورد نياز و نگهداري اموال با حداكثر كيفيت و حداقل هزينه    طرح ها و برنامه ها ي جاري


 • ١- مستند سازي فرآيندهاي انجام كار در اداره كل پشتيباني و مالي ستاد

 • ٢- بازنگري و اصلاح فرايندهاي اداري با بهره برداري حداكثري از فناوري اطلاعات و ارتباطات

 • ٣- اندازه گيري سطح سلامت روان كاركنان ستاد وزارت نفت

 • ٤- تعيين و اندازه گيري شاخصهاي بهره وري بمنظور تعيين وضعيت فعلي ، عارضه يابي و برنامه ريزي براي بهبود شاخص ها در آينده

 • ٥- بروز رساني نيازهاي آموزشي كاركنان و مديران ستاد

 • ٦- تهيه بروشور به منظور اطلاع رساني خدمات اداري و رفاهي به كاركنان ستاد

 • ٧- تغيير ، اصلاح و تجميع فرم هاي در حال گردش خدمات اداري و مالي

 • ٨- تكميل و بروز رساني سيستم اطلاعات خودرويي وزارت نفت

    ساختار سازماني اداره كل پشتيباني و مالي ستاد


 • ١- معاونت نيروي انساني :

  تقويت و بهبود عوامل موثر بر رضايت كارمندان با ارائه خدمات اداري مناسب ، تأمين و ارتقاء كاركنان شايسته در سمتهاي سازماني ستاد ، توانمندسازي كاركنان از طريق دوره هاي آموزشي حين خدمت، كارگاههاي آموزشي و سمينارهاي مرتبط و كاهش مسائل و مشكلات اداري و خانوادگي از وظايف اين معاونت مي باشد .
  در ادامه فعاليتهاي واحدهاي مجموعه معاونت نيروي انساني باختصار معرفي مي گردد .

 •    ١-١ امور كاركنان

  امور كاركنان ستاد متشكل از واحدهاي ذيل، وظيفه خدمت رساني در زمينه مسائل پرسنلي كاركنان ستاد وزارت نفت را برعهده دارد.
  o آمار، اطلاعات و بايگاني كاركنان (ايجاد پرونده پرسنلي ، ارائه آمارهاي مورد نياز ، بروز رساني اطلاعات شخصي و پرسنلي كاركنان و ... )
  o انتقالات و ترفيعات (انتصاب، ترفيع ، معادل ريالي ، صدور برگ اقدامات پرسنلي، كاريابي و... )
  o حقوق و دستمزد (تعيين حقوق ، برقراري فوق العاده هاي شغل ، پرداخت ترفيعات، اضافات شايستگي و ..)
  o مزايا (بازنشستگي، احتساب سوابق ، كميته تعيين تكليف و كميته موارد خاص و ... )
  o ماموريتهاي خارج از كشور (پرداخت هزينه هاي ماموريت به خارج از كشور، صدور بليط هواپيما، محاسبات ارزي ، واريز بدهي ارزي و... )
  o كارگزيني (پرداخت وام ها، هزينه هاي درماني ، طرح سوابق كاركنان و تعديل مدرك ، صدور گواهي اشتغال بكار ، صدور كارت باشگاه و نفت كارت ، برقراري كمك هزينه ها ، مرخصي هاي كاركنان ، ماموريت هاي داخلي و ...)

 •    ١-٢ آموزش

  برنامه ريزي و هماهنگي برگزاري دوره هاي آموزشي بر اساس نيازهاي آموزشي و ارزيابي مستمر دوره ها بمنظور ارتقا كيفي بر عهده واحد آموزش ستاد مي باشد
  اهم وظايف آموزش به شرح ذيل مي باشد :
  o سياستگزاري و تدوين برنامه هاي آموزشي مورد نياز مديران و كاركنان ستاد
  o برنامه ريزي و هماهنگي شركت مديران و كاركنان ستاد در دوره هاي آموزشي و همايشهاي مرتبط شغلي
  o نظارت بر اجراي مستمر و صحيح دوره هاي آموزشي پيش بيني شده از طريق برقراري ارتباط با مسئولين مربوطه و افراد تحت آموزش
  o تعيين و بروزرساني مستمر نيازهاي آموزشي مشاغل ستاد
  o نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي كارآموزي كاركنان جديدالاستخدام ستاد

 •    ١-٣ برنامه ريزي نيروي انساني

  پيش بيني نيروي انساني مطلوب و شايسته مورد نياز و تأمين از منابع مختلف داخلي و خارجي سازمان ، تعيين حرفه هاي تخصصي بمنظور طراحي مسيرهاي شغلي و كارراهه فردي كاركنان و اجراي برنامه هاي جانشين پروري در حيطه وظايف برنامه ريزي نيروي انساني ستاد قرار دارد.
  اهم وظايف برنامه ريزي نيروي انساني ستاد به شرح ذيل مي باشد :
  o اجراي نظام جامع برنامه‌ريزي نيروي انساني از طريق طراحي و اجراي مدل‌هاي برآورد نياز نيروي انساني، تجزيه و تحليل مشاغل،برنامه ريزي انتصابات، برنامه‌ريزي جانشيني، برنامه‌ريزي كار راهه و طراحي روش‌هاي سنجش و ارزيابي عملكرد كاركنان
  o تدوين اصول و روشهاي تأمين ،پرورش ،ترفيع ،ارتقاء ،جابجائي ،نقل و انتقال و خروج نيروي انساني
  o بررسي و تأئيد انتصابات و ترفيعات كاركنان در واحدهاي تابعه ستاد وزارت نفت
  o بررسي تأثير عوامل محيطي بر ساختار و نيازهاي نيروي انساني و پيش بيني اين نيازها در دوره هاي بلند مدت با توجه به تأثير عوامل تكنولوژي و اقتصادي

 •    ١-٤ روابط كار و مددكاري اجتماعي

  ساماندهي و تنظيم روابط بين كاركنان ، اجراي بهينه برنامه هاي بهبود محيط كار ، رسيدگي به امور رفاهي جانبازان، اسراء وخانواده هاي معظم شهدا ،بررسي مشكلات مددجويان ستاد ، ارائه راهكارهاي مناسب به منظور ارتقاء سلامت روان كاركنان بر عهده واحد روابط كار و مددكاري اجتماعي است.
  اهم وظايف روابط كار و مددكاري اجتماعي ستاد به شرح ذيل مي باشد:
  o بررسي گزارش حادثه يا فوت كاركنان و پيگيري مسائل مرتبط در قالب اجراي طرح تامين آتيه
  o رسيدگي به مسائل محيط كاري و مشكلات روابط بين فردي كاركنان و اجراي برنامه هاي بهبود محيط كار بمنظور افزايش رضايت مندي كاركنان و كاهش شكايات فردي و جمعي كاركنان
  o تجزيه و تحليل مشكلات مادي، معنوي و عاطفي كاركنان و خانواده هاي تحت پوشش
  o تسهيم وام اضطراري واحدهاي ستادي و پرداخت كمك هاي بلاعوض ، وام مصوبه و وام اضطراري در چهار چوب مقررات ، امكانات و بودجه مصوب
  o انجام اقدامات مربوط به انتخاب مديران و كارمندان نمونه ستاد • ٢- معاونت خدمات

  ارائه خدمات و تسهيلات رفاهي و اجتماعي مبتني بر عدالت و كيفيت ، برقراري ارتباطات موثر با سازمانهاي ديگر، پيگيري تعهدات وزارت نفت در سفرهاي استاني مقام معظم رهبري و هيئت محترم دولت و انجام كليه امور مربوط به حمل و نقل ستاد و چهار شركت اصلي بر عهده معاونت خدمات مي باشد .
  در ادامه فعاليتهاي واحدهاي مجموعه معاونت خدمات باختصار معرفي مي گردد .

 •    ٢-١ هماهنگي ستادها و خدمات

  تهيه و تنظيم خط مشي ها و تدوين روشهاي مناسب بمنظور برقراري عدالت در ارائه خدمات رفاهي، اجتماعي و تسهيلات اعطايي به كاركنان ستاد در واحد هماهنگي ستادها وخدمات صورت مي پذيرد.
  اهم وظايف هماهنگي ستادها وخدمات ستاد به شرح ذيل مي باشد:
  o برنامه ريزي ، كنترل و هدايت فعاليتهاي تدارك و تامين كالا و لوازم مورد نياز واحدهاي ستادي بر اساس بودجه مصوب
  o بررسي احتياجات ستاد در بخش خدمات اجتماعي ، امور مسافرت ، نقليه و خدمات عمومي و تخصصي
  o برنامه ريزي و نظارت بر انجام امور مربوط به مراسم هاي مذهبي و ملي با هماهنگي شركتهاي تابعه (اعياد ، سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ، بزرگداشت حضرت امام خميني (س) ، برگزاري انتخابات و....)
  o برنامه ريزي و تخصيص سهميه امكانات رفاهي شركتهاي تابعه وزارت نفت همچون تسهيلات آبعلي ، محمود آباد ، زائر سراي مشهد مقدس به كاركنان ستاد
  o همكاري در پيش بيني و تهيه بودجه مورد نياز خدمات رفاهي كاركنان ستاد
  o انجام كليه خدمات پشتيباني مربوط به تخصيص فضاي اداري، امور مخابرات وتشكيل كارگروه تلفن همراه

 •    ٢-٢ دفتر ارتباطات برون سازماني

  سازماندهي مناسب و اتخاذ تدابير اصولي جهت برقراري ارتباطات موثر با ساير وزارتخانه ها ، ارگانها و دستگاههاي اجرايي بمنظور هم افزايي ، توسعه همكاريهاي مشترك و مرتفع نمودن مسائل مرتبط از طريق دفتر ارتباطات سازماني صورت مي پذيرد.
  اهم وظايف دفتر ارتباطات برون سازماني به شرح ذيل مي باشد:
  o استفاده از تجربيات موفق سازمانهاي ديگر در حوزه وظايف اداره كل پشتيباني و مالي ستاد
  o برگزاري و هماهنگي جلسات مشترك با ساير سازمانها بمنظور ارائه روشهاي نوين خدمات

 •    ٢-٣ دفتر بررسيهاي ويژه و پيگيري سفرهاي استاني

  پيگيري مستمر تعهدات وزارت نفت در سفرهاي استاني مقام معظم رهبري و هيئت محترم دولت و همچنين بررسي و ارائه گزارشات كارشناسي موارد ارجاعي ويژه بعهده دفتر بررسيهاي ويژه و پيگري سفرهاي استاني است.
  اهم وظايف دفتر بررسيهاي ويژه و پيگري سفرهاي استاني به شرح ذيل مي باشد:
  o بررسي و ارائه گزارش اقدامات و پيشرفت هاي طرحهاي تعهد شده مرتبط با سفرهاي مقام معظم رهبري و هيئت محترم دولت به مراجع ذيربط
  o تهيه پيش نويس مصوبات با مشاركت مسئولين استانهاي ذيربط و دفتر رياست جمهوري
  o بررسي موضوعاتي همچون درخواست صاحبان صنايع جهت فروش محصولات خود به وزارت نفت ، تامين سوخت و مواد اوليه پتروشيمي و يا مشاركت در ساخت تاسيسات نفتي

 •    ٢-٤ دفتر هماهنگي حمل و نقل

  مطالعه فني و اقتصادي در زمينه هاي حمل و نقل ، بررسي احتياجات وسائط نقليه ، هماهنگي با كميسيون ماده 2 بمنظور فروش خودروها و وسائط نقليه فرسوده و از رده خارج و جايگزيني آن با انواع مناسب خودرو و تدوين استانداردها و مقررات لازم بمنظور بهره برداري صحيح و مفيد از وسائط نقليه بعهده دفتر هماهنگي حمل و نقل مي باشد .
  اهم وظايف دفتر هماهنگي حمل و نقل به شرح ذيل مي باشد:
  o پيگيري مستمر و تعامل با سازمان هاي ذيربط خارج از مجموعه وزارت نفت جهت اخذ مجوزهاي قانوني لازم در رابطه با خريد انواع وسايط نقليه مورد نياز و فروش خودروهاي فرسوده و مازاد بر نياز شركت هاي تابعه
  o بررسي و ارائه نظرات كارشناسي در خصوص مشخصات فني پيشنهادي شركت هاي تابعه در مورد خريد انواع وسايط نقليه
  o برگزاري كميسيون تخصصي خودرو وزارت نفت ، تصويب خريد دستگاههاي مورد نياز و ارائه گزارشات مستند و انعكاس به مراجع قانوني
  o بروزرساني سيستم مكانيزه اطلاعات خودروي ملكي وزارت نفت
  o جمع آوري اطلاعات وآمار خودروها جهت اخذ سهميه و مجوز طرح ترافيك مورد نياز چهار شركت اصلي و ستاد و توزيع آرم ترافيك بين متقاضيان • ٣- امور مالي و ذيحسابي

  انجام عمليات مالي مربوط به واحدهاي ستاد ، انعقاد قراردادهاي مالي و ارائه گزارشات موثر مالي جهت تصميم گيري مقامات ارشد در حوزه بودجه و كنترل هزينه ها در واحد امور مالي ستاد انجام مي پذيرد .
  اهم وظايف امور مالي ستاد به شرح ذيل مي باشد:
  o برآورد بودجه جاري واحدهاي تابعه ستاد وزارت نفت ، جذب و تخصيص اعتبار و تسهيم بين واحدهاي ستادي و ابلاغ ميزان آن به كليه واحدها
  o كنترل و تهيه گزارشات تطبيقي مربوط به هزينه هاي انجام شده از قبيل اضافه كاري ماهانه واحدهاي ستادي نسبت به بودجه تخصيصي و تأمين اعتبار علي الحسابها و سندهاي مالي مربوطه
  o ارائه تجزيه و تحليل و گزارش مالي نسبت به موارد درخواستي از سوي حسابرسان داخلي و ديوان محاسبات و ديگر مراجع ذيصلاح قانوني
  o انجام اقدامات مالي انعقاد قراردادها و پرداخت هزينه هاي مربوط به برگزاري همايش ها مراسم هاي برگزار شده توسط واحدهاي ستادي نفت

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر


خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (mopguest)


Powered By Sigma ITID.